Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Sportcentrum & Fysiotherapie FitPlaza Stadskanaal en de persoon die gebruik maakt van deze overeenkomst, hierna te noemen ‘deelnemer’, afgesloten vanaf 23 augustus 2014.
 2. Uitzonderingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk en per deelnemer zijn vastgelegd.

Artikel 2: Inschrijving en MyWellness key®

 1. Inschrijving is alleen mogelijk door persoonlijk het inschrijfformulier geheel in te vullen en ondertekend bij de balie in te leveren.
 2. Voor deelnemers t/m 16 jaar dient een ouder/verzorger aan de balie van FitPlaza Stadskanaal het inschrijfformulier te ondertekenen.
 3. Bij inschrijving wordt eenmalig €17,50 in rekening gebracht voor de aanschaf van de MyWellness key®. Deze aanschaf is voor alle deelnemers verplicht, zonder deze MyWellness key® heeft de deelnemer geen toegang tot de sportfaciliteiten van FitPlaza Stadskanaal.
 4. De MyWellness key® blijft te allen tijde eigendom van de deelnemer. De MyWellness key® is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
 5. Wanneer de MyWellness key® door schade, diefstal of een andere reden niet meer gebruikt kan worden, is de deelnemer verplicht opnieuw een MyWellness key® aan te schaffen.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betaling

 1. Elk lidmaatschap bij FitPlaza Stadskanaal is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Een lidmaatschap bij FitPlaza Stadskanaal heeft een minimale looptijd van 1 maand en wordt telkens stilzwijgend met 1 maand verlengd. Uitzondering hierop is de SlimFit groep, hiervoor geldt dat de looptijd van het abonnement 3 maanden bedraagt. Na deze 3 maanden wordt het abonnement niet automatisch verlengd.
 2. De opzegtermijn van een abonnement bij FitPlaza Stadskanaal bedraagt 1 maand.
 3. Betaling van het lidmaatschapsgeld geschiedt uitsluitend via maandelijkse SEPA automatische incasso. Uitzondering hierop zijn de SlimFit groep en de actie-abonnementen, hiervoor geldt dat het verschuldigde bedrag ineens wordt geïnd bij het afsluiten van het abonnement.
 4. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 5. Elke deelnemer dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van het lidmaatschapsgeld. Wanneer FitPlaza Stadskanaal om welke reden dan ook het verschuldigde bedrag niet tijdig ontvangt wordt de deelnemer hiervan twee maal schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien de deelnemer hierna alsnog niet aan de betalingsplicht voldoet, betekent dit dat de deelnemer in verzuim is. FitPlaza Stadskanaal is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te geven ter incasso. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.
 6. Zo lang de deelnemer niet aan de betalingsplicht voldoet wordt de MyWellness key® van de deelnemer geblokkeerd. De deelnemer heeft vanaf dat moment geen toegang meer tot de sportfaciliteiten van FitPlaza Stadskanaal.
 7. Indien de deelnemer, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van zijn/haar lidmaatschap, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.
 8. FitPlaza Stadskanaal behoudt zich het recht voor om de tarieven van de abonnementen tussentijds te wijzigen. De deelnemers worden tenminste 1 maand voor het ingaan van de nieuwe tarieven op de hoogte gebracht van deze nieuwe tarieven.

Artikel 4: Acties

 1. Voor een actie-abonnement gelden dezelfde algemene voorwaarden als voor een regulier abonnement.
 2. Een actie-abonnement wordt na het eindigen van de looptijd automatisch stilzwijgend verlengd tot een regulier abonnement in dezelfde vorm, 1x per week, 2x per week of onbeperkt.
 3. Wanneer een deelnemer een actie-abonnement afsluit bij FitPlaza Stadskanaal wordt bij het ingaan van het abonnement het verschuldigde lidmaatschapsgeld voor de hele actieperiode ineens geïnd.
 4. Teruggave van lidmaatschapsgeld is bij het afsluiten van een actie-abonnement niet mogelijk.

Artikel 5: Omzetting en opzegging

 1. Omzetting van een abonnement is te allen tijde mogelijk door persoonlijk het wijzigingsformulier geheel in te vullen en ondertekend in te leveren bij de balie van FitPlaza Stadskanaal. De verwerkingstermijn hiervoor bedraagt 1 volledige kalendermaand. Voorbeeld: wanneer de deelnemer met ingang van 1 maart het abonnement wil wijzingen, dient het wijzigingsformulier vóór 1 februari van hetzelfde jaar geheel ingevuld en ondertekend persoonlijk afgeleverd te worden aan de balie van FitPlaza Stadskanaal.
 2. Opzegging van een abonnement is te allen tijde mogelijk door persoonlijk het wijzigingsformulier geheel in te vullen en ondertekend in te leveren bij de balie van FitPlaza Stadskanaal. De opzegtermijn bedraagt 1 volledige kalendermaand. Voorbeeld: wanneer de deelnemer met ingang van 1 maart het abonnement wil beëindigen, dient het wijzigingsformulier vóór 1 februari van hetzelfde jaar geheel ingevuld en ondertekend persoonlijk afgeleverd te worden aan de balie van FitPlaza Stadskanaal.
 3. FitPlaza Stadskanaal behoudt zich het recht voor om bij onaanvaardbaar gedrag op aangeven van de directie het lidmaatschap van desbetreffende deelnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder teruggave van het lidmaatschapsgeld en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van alle faciliteiten van FitPlaza Stadskanaal is geheel op eigen risico. FitPlaza Stadskanaal is niet aansprakelijk voor opgelopen schade, verlies of diefstal, in welke vorm dan ook en op welke manier dan ook.
 2. FitPlaza Stadskanaal is niet aansprakelijk voor enige opgelopen schade door het gebruik van het parkeerterrein of diefstal op het parkeerterrein van FitPlaza Stadskanaal.
 3. De deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van FitPlaza Stadskanaal wanneer deze schade veroorzaakt wordt door nalatigheid en/of schuld van de deelnemer.

Artikel 7: Overig

 1. Door inschrijving verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hier mee akkoord te gaan.
 2. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met FitPlaza Stadskanaal is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de deelnemer en FitPlaza Stadskanaal zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland.
 4. FitPlaza Stadskanaal is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Nieuwe algemene voorwaarden gelden per direct voor nieuwe leden en bij verlenging van huidige abonnementen.